ข่าว สกศ.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันนี้ (๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ

สกศ. ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการเทียบเคียงระบบคุณวุฒิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม เป็นประธานการประชุม และมีผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการจากสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมบ้านทะเลสีครีม จ.สมุทรสงคราม...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ครั้งที่ ๑
วันนี้ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) เลขาธิการสภาการศึกษา (รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ

เลขาธิการสภาการศึกษา ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลการศึกษา
วันนี้ (๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา ประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาสำหรับสนับสนุนงานกำหนดนโยบายและวางแผนการศึกษา ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

อ่านต่อ

ผู้บริหาร สกศ. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ กระทรวงศึกษาธิการ
วานนี้ (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
ประเด็นเด่น สกศ.
บทความจากงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำบทความจากงานวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ ...

อ่านต่อ
งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ผลิตรายงานการวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เผยแพร่ล่าสุด ดังนี้...

อ่านต่อ
คำศัพท์ทางการศึกษา...วันละคำ

ศัพท์การศึกษาวันนี้... ขอเสนอคำว่า การประเมินตามสภาพจริง...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ คือ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) ๒. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ๓. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ...
[อ่านต่อ]
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๑ เครื่อง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ CFM พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๑ เครื่อง...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
รับสมัครงาน
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ...
[อ่านต่อ]
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ...
[อ่านต่อ]
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

Twitter Feed

Lorem ipsum dolor sit amet, .

ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th