รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางจินดา บุษสระเกษ

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูจินดา บุษสระเกษ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน โดยการแสวงหาความรู้การบริหารจัดการกองทุน การอบรมการจัดเวทีการทำแผนแม่บทชุมชน นำความรู้จากการร่วมเวทีไปขยายผลโดยการรับเชิญจากกรมพัฒนาชุมชนเชิญไปเป็นวิทยากร และสร้างเครือข่ายอาชีพความสามารถในการเชื่อมโยงประสานโรงเรียนกับชุมชน ให้เด็กในระบบมาร่วมกิจกรรมของชุมชน ด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น ดังเช่นคำบอกเล่าของครูจินดา “การอบรมตามหลักสูตรช่วงเวทีที่ ๔ เป็นการสร้างผู้นำชุมชนเกิดขึ้น หลังจากนั้นมาร่วมกันดูปัญหาเปิดทำประชาพิจารณ์ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดี ถึงเวทีที่ ๕ ดูว่าจะแก้ความยากจนได้อย่างไร จะเริ่มเป็นกิจกรรมของชุมชนพอเวทีที่ ๖ คุยกันเรื่องหนี้ทุนกับหนี้ ธนาคารการเกษตรและอาคารสงเคราะห์ ผู้เข้าร่วมก็รู้ว่าต้องปรับโครงสร้างหนี้ปรับทิศทางของชีวิตกัน” ผลงานโดดเด่น ครูจินดา เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน นำภูมิปัญญาดังกล่าวไปพัฒนากองทุนและธุรกิจชุมชน ในด้านการบริหารจัดการกองทุนในหมู่บ้านของงานและนำความรู้ประสบการณ์เรื่องการบริหารกองทุนไปถ่ายทอดให้กับหมู่บ้านอื่นทั้งตำบลได้เรียนรู้ด้วยการทั้งตนเองในรูปแบบธุรกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับ และเป็นประโยชน์แก่สังคม

ที่อยู่

๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ ๓๐๔๑๐

<< ย้อนกลับ